การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

สมาชิกที่ได้ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับทางราชการ
แต่ ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับสหกรณ์ฯ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในการรับเงินปันผล ประจำปี 2561
สมาชิกสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มกราคม 2562

การสรรหาคณะกรรมการ สอ.กทธ. ชุดที่ 44 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
  ประจำปี 2562 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญฯ    ดาวน์โหลด
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561 – วันที่ 4 ม.ค. 2562 
(ปิดการรับสมัครแล้ว) ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อสมาชิก
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2561    ดาวน์โหลด
(สหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชีเงินเดือนสมาชิกในวันที่ 13 ธันวาคม 2561)

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561  ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554 สมาชิกสามารถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯ
กำหนดภายใน 120 วัน นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สามาถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯกำหนดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

ประกาศ

• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด