ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

สมาชิกที่ได้ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับทางราชการ
แต่ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับสหกรณ์ฯ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

การเข้าดูข้อมูลของสมาชิก

วิธีการดูข้อมูลของสมาชิกและแจ้งใบเสร็จประจำเดือน

การเข้าดูข้อมูล
1.  เข้ารหัสผ่านไม่ได้โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ
2. เข้ารหัสผ่านได้  “โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที”

การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก

การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก  ดาวน์โหลด