การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

                 ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2562 – 13 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 20 มกราคม 2563
รายละเอียด         » ใบสมัคร

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน

สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน
ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้
ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                          ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562    คลิ๊ก  
(สหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562      คลิ๊ก  
♦ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน (เพิ่มเติม) ปี 2562  ดาวน์โหลด   
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2562
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด