รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่ง นิติกร   ดาวน์โหลด
 

การกู้เงินกู้พิเศษก่อนได้รับเงินปันผล ปี 2563

สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกสามารถกู้เงินกู้พิเศษ (กู้เงินปันผล)
เพื่อช่วยสมาชิกให้มีเงินใช้จ่ายก่อนที่จะได้รับเงินปันผล ปี 2563
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการกู้เงิน

แบบฟอร์มการกู้เงินปันผล   ดาวน์โหลด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ (เฉพาะต้นเงินกู้)
ระยะเวลาพักชำระหนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)
(เอกสารแนบ สำเนาบัตรของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน)


เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19

สหกรณ์เปิดเงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19
              วงเงินกู้ไม่เงิน 1 แสนบาท
 (วงเงินกู้แต่ละคน = เงินเดือนที่หักชำระหนี้ได้)

– อัตราดอกเบี้ย  4.00  ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
– ผ่อนชำระภายใน  12  งวด
– ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน – 30  ธันวาคม  2563
– สมาชิกใช้สิทธิได้เพียง  1  ครั้ง
– เอกสารประกอบ สำเนาสลิปเงินเดือนหลังสุดก่อนมีการยื่นกู้
(การชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอ
ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อการหักชำระหนี้)

• แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ covid-19    ดาวน์โหลด 

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
• เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด  
• เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
• เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 

ประกาศ
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก ปี 2563  ดาวน์โหลด
• เงื่อนไขการกู้พิเศษเพื่อ Refinance ดาวน์โหลด 
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด