การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

สมาชิกที่ได้ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับทางราชการ
แต่ ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับสหกรณ์ฯ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในการรับเงินปันผล ประจำปี 2561
สมาชิกสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มกราคม 2562

การสรรหาคณะกรรมการ สอ.กทธ. ชุดที่ 44 ประจำปี 2562

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561  ถึง วันที่ 4 มกราคม 2562     
ดาวน์โหลด
ใบสมัครกรรมการดำเนินการ    ดาวน์โหลด

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ฯรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการ     ดาวน์โหลด
ผู้สอบบัญชี      
  ดาวน์โหลด

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้จ่ายเงินก่อนที่จะได้รับ เงินปันผล ปี 2561

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้เงินก่อน
ที่
จะได้รับเงินปันผล ปี 2561 (ยกเว้นสมาชิกสมทบ)  ดาวน์โหลด
เริ่มยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 
สหกรณ์หักชำระหนี้เงินกู้ของท่านทั้งหมดคราวเดียวจากเงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก
(ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินกู้พิเศษชำระหนี้จากเงินปันผล ปี 2561  ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อสมาชิก
ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2561    ดาวน์โหลด
(สหกรณ์ฯโอนเข้าบัญชีเงินเดือนสมาชิกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561)

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561  ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554 สมาชิกสามารถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯ
กำหนดภายใน 120 วัน นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สามาถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯกำหนดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

ประกาศ

• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด