รายงานกิจการประจำปี 2562

ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
สมาชิกยื่นคำขอกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. – 30 ก.ย. 2563

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด