ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561


ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561
•  ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561   ดาวน์โหลด
    (ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561)
  แบบฟอร์มคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร   ดาวน์โหลด

รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ฯ

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ   ดาวน์โหลด
• ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อว่าจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ   ดาวน์โหลด
• เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2561   ดาวน์โหลด

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561  ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554 สมาชิกสามารถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯ
กำหนดภายใน 120 วัน นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลด

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สามาถยื่นแบบตามที่สหกรณ์ฯกำหนดได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

สมาชิกที่ได้ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับทางราชการ
แต่ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับสหกรณ์ฯ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

การเข้าดูข้อมูลของสมาชิก

วิธีการดูข้อมูลของสมาชิกและแจ้งใบเสร็จประจำเดือน

การเข้าดูข้อมูล
* ถ้าสมาชิกไม่สามารถเข้ารหัสผ่านในระบบได้
โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ

ประกาศ

• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด