ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาฯ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กทธ. ชุดที่ 46 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
• เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด  
• เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
• เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 

ประกาศ
การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก ปี 2563  ดาวน์โหลด
• เงื่อนไขการกู้พิเศษเพื่อ Refinance ดาวน์โหลด 
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ปี 2563 ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด