ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ(ข้อเขียน)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ข้อเขียน)
 ตำแหน่ง นิ
ติกร                       ดาวน์โหลด
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ     
ดาวน์โหลด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ (เฉพาะต้นเงินกู้) ระยะเวลาพักชำระหนี้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563
ตามประกาศสหกรณ์ฯ
ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)
(เอกสารแนบ สำเนาบัตรของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน)


เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19

สหกรณ์เปิดเงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19
              วงเงินกู้ไม่เงิน 1 แสนบาท
 (วงเงินกู้แต่ละคน = เงินเดือนที่หักชำระหนี้ได้)

– อัตราดอกเบี้ย  4.00  ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
– ผ่อนชำระภายใน  12  งวด
– ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน – 30  ธันวาคม  2563
– สมาชิกใช้สิทธิได้เพียง  1  ครั้ง
– เอกสารประกอบ สำเนาสลิปเงินเดือนหลังสุดก่อนมีการยื่นกู้
(การชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอ
ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อการหักชำระหนี้)

• แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ covid-19    ดาวน์โหลด 

ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
สมาชิกยื่นคำขอกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. – 30 ก.ย. 2563

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด