รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา

   สหกรณ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร   1  ตำแหน่ง

                       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  1  ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3 – 17 กรกฎาคม 2563 (ตามประกาศแนบ)
หรือสอบถามข้อมูลได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้
• เจ้าหน้าที่นิติกร       
ดาวน์โหลด
• เจ้าหน้าที่สินเชื่อ     
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเจ้าหน้าที่     
ดาวน์โหลด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ (เฉพาะต้นเงินกู้) ระยะเวลาพักชำระหนี้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563
ตามประกาศสหกรณ์ฯ
ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)


เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19

สหกรณ์เปิดเงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ Covid-19
              วงเงินกู้ไม่เงิน 1 แสนบาท
 (วงเงินกู้แต่ละคน = เงินเดือนที่หักชำระหนี้ได้)

– อัตราดอกเบี้ย  4.00  ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
– ผ่อนชำระภายใน  12  งวด
– ตั้งแต่วันที่  8  มิถุนายน – 30  ธันวาคม  2563
– สมาชิกใช้สิทธิได้เพียง  1  ครั้ง
– เอกสารประกอบ สำเนาสลิปเงินเดือนหลังสุดก่อนมีการยื่นกู้
(การชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนเพียงพอ
ณ หน่วยงานต้นสังกัดต่อการหักชำระหนี้)

• แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ covid-19    ดาวน์โหลด 

ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
สมาชิกยื่นคำขอกู้ได้
ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. – 30 ก.ย. 2563

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด