รายงานกิจการประจำปี 2562

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562    คลิ๊ก  
(สหกรณ์โอนเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562      คลิ๊ก  
♦ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน (เพิ่มเติม) ปี 2562  ดาวน์โหลด   
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2562
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด