การสรรหาคณะกรรมการ สอ.กทธ. ชุดที่ 44 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
  ชุดที่ 44 ประจำปี 2562  เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญฯ    ดาวน์โหลด
             • ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
               ชุดที่ 44 ประจำปี 2562  เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญฯ    ดาวน์โหลด
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561 – วันที่ 4 ม.ค. 2562 
(ปิดการรับสมัครแล้ว) ดาวน์โหลด

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

ประกาศ

• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด