เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกกรณีพิเศษ ปี 2562


สหกรณ์เปิดบริการเงินกู้ฉุกเฉิน

เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม –  30 กันยายน 2562    รายละเอียด   

แบบฟอร์ม Click

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ดูอะไรได้บ้าง

ประกาศ และ ระเบียบฯ

• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด  
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด