เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกกรณีพิเศษ ปี 2562


สหกรณ์เปิดบริการเงินกู้ฉุกเฉิน

เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม –  30 กันยายน 2562    รายละเอียด   

แบบฟอร์ม Click

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

รายละเอียด  ดาวน์โหลด    แบบฟอร์ม คลิ๊ก

ประกาศ – ระเบียบฯ – พ.ร.บ.

สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562   คลิ๊ก  
♦ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน (เพิ่มเติม) ปี 2562  ดาวน์โหลด   
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2562
♦ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี 2562   ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด 
• ระเบียบฯว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
• การถือหุ้นเพิ่มของสมาชิก    ดาวน์โหลด
• การ งด รับฝากเงินฝากประจำ   ดาวน์โหลด
• การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   ดาวน์โหลด