Category Archive: ข่าวประจำปี 2561

การสรรหาคณะกรรมการ สอ.กทธ. ชุดที่ 44 ประจำปี 2562

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทร …

Continue reading »

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ฯรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี ประจำปี 2 …

Continue reading »

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้จ่ายเงินก่อนที่จะได้รับ เงินปันผล ปี 2561

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการ …

Continue reading »

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อสมาชิก ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ปร …

Continue reading »

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ปี 2561  ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่า …

Continue reading »