«

»

การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน

สมาชิกที่ได้ เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับทางราชการ
แต่ ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนกับสหกรณ์ฯ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในการรับเงินปันผล ประจำปี 2561
สมาชิกสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มกราคม 2562

Comments

comments

About the author

dmrcoop