«

»

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้จ่ายเงินก่อนที่จะได้รับ เงินปันผล ปี 2561

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้เงินก่อน
ที่
จะได้รับเงินปันผล ปี 2561 (ยกเว้นสมาชิกสมทบ)  ดาวน์โหลด
เริ่มยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 
สหกรณ์หักชำระหนี้เงินกู้ของท่านทั้งหมดคราวเดียวจากเงินปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก
(ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินกู้พิเศษชำระหนี้จากเงินปันผล ปี 2561  ดาวน์โหลด

Comments

comments

About the author

dmrcoop