«

»

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ (เฉพาะต้นเงินกู้) ระยะเวลาพักชำระหนี้
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563
ตามประกาศสหกรณ์ฯ
ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ (ต้นเงินกู้)
(เอกสารแนบ สำเนาบัตรของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน)


Comments

comments

About the author

dmrcoop