เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำ)

สหกรณ์ฯจะรับพิจารณาคำขอกู้เงินที่มีเอกสาร “ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น”
และสมาชิกต้องนำส่งถึง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ “ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน”
(คำขอที่ส่งมาถึงที่ทำการสหกรณ์ฯ หลังวันที่ 20 ของทุกเดือน
สหกรณ์ฯจะรับไว้และนำเสนอพิจารณาในเดือนถัด)

1. คำขอกู้เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)   ดาวน์โหลด

อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้สามัญ    ดาวน์โหลด

2. หนังสือสำหรับสมาชิกส่งชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ    ดาวน์โหลด

3. หนังสือยินยอมค้ำประกันเพียงผู้เดียว    ดาวน์โหลด     

4. หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) หุ้นค้ำแทนบุคคล   ดาวน์โหลด