เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำ)

1. เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)   ดาวน์โหลด

  1)  คำแนะนำสำหรับสมาชิกกู้สามัญ (เอกสารแนบต่างๆ และเงื่อนไขการกู้)   ดาวน์โหลด

  2)  หนังสือรับรองประกอบการยื่นคำขอกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกส่งชำระหนี้หลัเกษียณฯ) ดาวน์โหลด

  3)  คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม แบบ”สมาชิกสัมพันธ์”กรณีสมาชิกกู้สามัญ  ดาวน์โหลด

  4)  อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้สามัญ   ดาวน์โหลด

2. หนังสือยินยอมค้ำประกันเพียงผู้เดียว    ดาวน์โหลด     

3. หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) หุ้นค้ำแทนบุคคล   ดาวน์โหลด