สมาชิก (สามัญ)

1. ใบสมัครสมาชิก     ดาวน์โหลด    

2. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์      ดาวน์โหลด   

3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน  (จำนวน 2 ฉบับ)   ดาวน์โหลด        

4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก     ดาวน์โหลด  

เอกสารแนบการสมัครเป็นสมาชิก
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด