สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)

เอกสารการสมัครสมาชิก (ทั้งชุด)  ดาวน์โหลด

เอกสารแนบการสมัครเป็นสมาชิก (ผู้สมัคร) พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือสัญญาจ้างพนักงานราชการ
4. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
5. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินเดือน)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับโอนประโยชน์)