สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)

1. ใบสมัครสมาชิก   ดาวน์โหลด   

2. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  ดาวน์โหลด   

3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน   ดาวน์โหลด 

4. คำรับรองการสมัครสมาชิก   ดาวน์โหลด

5. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก  ดาวน์โหลด

เอกสารแนบการสมัครเป็นสมาชิก
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
4. สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง