2. การถึงแก่กรรม

สมาชิกถึงแก่กรรม (เกิน 65 ปี) 

1. เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกอายุเกิน 65 ปี เสียชีวิต   ดาวน์โหลด

2. หนังสือขอถอนค่าหุ้น , เงินปันผล-เงินเฉลี่ยนคืน (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
(พิมพ์ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ที่ตั้งไว้)

3. เงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกเสียชีวิตไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์   ดาวน์โหลด

บุคคลในครอบครัวสมาชิก

1) เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต   ดาวน์โหลด