↑ Return to ระเบียบฯ

การให้สหกรณ์อื่นกู้

 1)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลด

2)  ระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลด