สมาชิกสามัญ

สิทธิการกู้เงินกู้สามัญของสมาชิก “สามัญ”

หมายเหตุ 
1.  การยื่นขอกู้เงินครั้งใหม่ได้ ต้องส่งชำระเงินกู้มาแล้ว  12  งวด 
2. สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ แล้วกลับมาสมัครสมาชิกใหม่ ในการขอใช้สิทธิการกู้เงินสมาชิก
ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 12 เดือน ถึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้
เงื่อนไขการค้ำประกัน
1. ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้
2. ผู้ค้ำประกันต้องไม่มีหนี้เงินกู้พิเศษ
3. ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องมี  1  คน  ที่มีอายุราชการครบ  3  ปี
4. ผู้ที่กู้เงินกู้ จำนวนเงิน  800,001 บาท  ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย  2  คน