สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)

สิทธิการกู้เงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ “พนักงานราชการ”

หมายเหตุ
1. การส่งชำระหนี้เสร็จสิ้นต้องไม่เกินสัญญาจ้าง
2. การยื่นขอกู้เงินครั้งใหม่ได้ ต้องส่งชำระเงินกู้มาแล้ว 12 งวด
3. สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ฯ แล้วกลับมาสมัครสมาชิกใหม่
ในการขอใช้สิทธิการกู้เงินสมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 12 เดือน
ถึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้

เงื่อนไขการค้ำประกัน

1) ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้กู้

2) ผู้ค้ำประกันต้องไม่มีหนี้เงินกู้พิเศษ

3) ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 คน ที่เป็นสมาชิกสามัญ หรือ สมาชิกสมทบ

4) ต้องแนบหนังสือสัญญาจ้างทุกครั้ง