เกี่ยวกับสหกรณ์

  ประวัติและความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 ผู้ที่คิดริเริ่มและดำเนินการจนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ขึ้นมาได้ คือ นายสัมฤทธิ์ ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรมทรัพยากรธรณี
โดยมี นายพิสุทธิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้การสนับสนุน
สหกรณ์เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (หมายความว่า สหกรณ์มีรายรับ
ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา) ซึ่งมีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน 399 คน มีทุนเรือนหุ้น
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,530 บาท

หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ 1. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ 2. มีการควบคุมตามห …

View page »

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42/2560

View page »

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

อยู่ระหว่างปรับปรุง…

View page »

ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษา

ประจำปี 2561

View page »

ฝ่ายจัดการ

View page »