ระเบียบฯ

การถือหุ้นของสมาชิก

1. สมาชิกสามัญ   • ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ. …

View page »

การรับเงินฝาก

•  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …

View page »

การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก “สามัญ&#8221 …

View page »

การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์

ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก •  ระเบียบว …

View page »

การโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

•  ระเบียบว่าด้วยการโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ …

View page »

การให้สหกรณ์อื่นกู้

 1)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2540 …

View page »