หลักการและวัตถุประสงค์

หลักการ
1. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
2. มีการควบคุมตามหลักประชาธิปไตย
3. มีการจัดสรรกำไรด้วยความเที่ยงธรรม
4. ให้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ

วัตถุประสงค์
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่งรายได้ของตน
ไว้ในทางอันมั่นคงและได้ประโยชน์ตามสมควร
2.  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3.  รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
4.  จัดทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5.  ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7.  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8.  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์ฯอื่น
9.  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ฯ
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11.  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
13. ดำเนินการให้กู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ
14. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ฯ
และสหกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์