วิธีการคิดเงินปันผล

1.  สมมุติ คิดเงินปันผลของค่าหุ้นอัตรา ร้อยละ 5.00
2. ค่าหุ้นยอดยกมาจากปีก่อนคูณด้วย  5.00 หาร 100
3. ในระหว่างปี นำค่าหุ้นแต่ละเดือนมาคำนวณตั้งแต่ ม.ค. –  ธ.ค.
(เดือนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้รับค่าหุ้นวันที่ 31 ธ.ค.)
4. นำผลที่คำนวณได้ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. มารวมกัน
ตัวอย่างการคิดเงินปันผล
เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบวิธีการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น นาย ก. มีหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวน 50,000 บาท ในระหว่างปี 2560 นาย ก. ถือหุ้นแต่ละเดือน ๆ ละ 500 บาท พอถึงปลายปี 2560
นาย ก. จะมีหุ้นทั้งสิ้น 56,000 บาท (50,000 + 6,000) มีวิธีคิดดังนี้
(1)  *ยอดยกมาจากปีก่อน (ปี 2559) มีหุ้น 50,000 = 50,000 x 5.00  =  2,500 บาท
(2)  ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤศจิกายน  ถือหุ้นเดือนละ 500 บาท
มกราคม       500 x 11÷12 x 5.00÷100   = 22.92  บาท
กุมภาพันธ์    500 x 10÷12 x 5.00÷100  = 20.83  บาท
มีนาคม         500 x 9÷12 x 5.00÷100   = 18.75   บาท
เมษายน        500 x 8÷12 x 5.00÷100   = 16.67   บาท
พฤษภาคม     500 x 7÷12 x 5.00÷100   = 14.58   บาท
มิถุนายน       500 x 6÷12 x 5.00÷100   = 12.50   บาท
กรกฎาคม     500 x 5÷12 x 5.00÷100   = 10.42   บาท
สิงหาคม        500 x 4÷12 x 5.00÷100   =  8.33   บาท
กันยายน       500 x 3÷12 x 5.00÷100   =  6.25   บาท
ตุลาคม         500 x 2÷12 x 5.00÷100   =   4.17   บาท
พฤศจิกายน   500 x  1÷12 x 5.00÷100   =  2.08  บาท
ธันวาคม ถือหุ้นรายเดือน 500 บาท เดือนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้รับค่าหุ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว
ให้นำผลที่คำนวณได้ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ย. 2560 มารวมกันจะได้ยอดเงินรวม 137.50 บาท
ดั้งนั้นในปี 2560 นาย ก. จะได้รับเงินปันผลเฉพาะค่าหุ้นทั้งสิ้น = (1)+(2) = 2,500+137.50 = 2,637.50