ผู้จัดการ

นางธัญพร  ลาภานันต์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
พ.ศ. 2557 – 2561