ปัจจุบัน

นายประสันตา  ปูชะพันธ์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
2561 – 2562