เกี่ยวกับสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก
1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัด ดังนี้
– กรมทรัพยากรธรณี  หรือ
– กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  หรือ
– กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   หรือ
– กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  หรือ
– สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
– ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ที่เคยสังกัดในกรมทรัพยากรธรณี ก่อนการปฏิรูประบบราชการ
พ.ศ. 2545 หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้
4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การสมัครสมาชิก
     เมื่อได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ข้อบังคับ และระเบียบแล้ว มีความสนใจ
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ