การฝากและถอนเงิน

บริการด้านเงินฝาก แบ่งออกเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์
การฝาก
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่ำ 100.- บาท
– การฝากครั้งต่อไปจำนวนเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน

การถอน
– ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้
– ยอดคงเหลือขั้นต่า 100.- บาท

การจ่ายดอกเบี้ย
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และ สิ้นเดือนธันวาคม
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี

2. เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย (ยกเว้นภาษี) 
การฝาก
เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท
– ฝากครั้งต่อไป      ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท

การถอน
ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้
– ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 2,000 บาท
– ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย

การจ่ายดอกเบี้ย
ยอดฝากครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ วันทำการแรกสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน
มิถุนายน และ ธันวาคม
– ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
การฝาก
เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่ำ 1,000.- บาท
– การฝากแต่ละครั้งต้อง ไม่ต่ำกว่ำ 1,000.- บาท

การถอน
ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ถอนครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป หรือปิดบัญชีหลังการถอนครั้งที่ 2 (ภายในเดือน)
เสียค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 1 ของเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่า 200.-บาท
– ยอดคงเหลือขั้นต่ำ 1,000.- บาท

การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง  สิ้นเดือนธันวาคม
– อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ / ยกเว้นภาษี

4. เอกสารการเปิดบัญชีเงินฝาก
 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ

5. สมุดคู่ฝากชำรุด หรือ สูญหาย
คิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 30.- บาท