ผู้จัดการ ประจำปี 2557-2560

นางธัญพร ลาภานันต์
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด