ผู้จัดการ ประจำปี 2561

นายประสันตา  ปูชะพันธ์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด