เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ (ต้องยื่นขอกู้ภายในวันที่ 15 ของเดือน และได้รับเงินในวันจดจำนอง)

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  1  ปี
2) กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  3  ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเคหสงเคราะห์ ลงทุนประกอบอาชีพ
ซื้อยานพาหนะ และอื่นๆ
3) ใช้หลักทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) จำนองเป็นประกันเงินกู้ โดยสามารถส่งชำระหนี้เงินกู้
ได้สูงสุดไม่เกิน 180 เดือน (15 ปี) ทั้งนี้ต้องส่งชำระเสร็จสิ้นก่อนอายุ  65  ปี
(การประเมินราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ)

สิทธิการกู้

 หลักทรัพย์ค้ำประกันของเงินกู้พิเศษ
      ผู้ขอกู้เงินพิเศษ จะต้องมีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจากภาระจำนองเพื่อค้ำประกัน
จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ ดังนี้

สถานที่ตั้งของหลักทรัพย์
ทั่วราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน , จำนอง
เป็นผู้แทนของสหกรณ์ไปสอบสวนหรือจำนอง สหกรณ์เป็นผู้จ่าย

การประกันอัคคีภัย
สิ่งปลูกสร้างที่จำนองประกันหนี้ จะต้องทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเรียกเก็บจากสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ

หลักฐานประกอบคำขอกู้
1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้าที่มีการบันทึก หรือกลักฐานแสดงถึงหลักทรัพย์อื่นๆ จำนวน  2  ชุด
2. ใบประเมินราคาที่ดินปัจจุบันจากสำนักงานที่ดินเขต (ในเขต กทม.)
หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด (กรณีต่างจังหวัด)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า
5. สำเนาใบรับเงินเดือนของกองคลังเดือนล่าสุด และใบรับรองเงินเดือนคู่สมรส (รวมรายได้พิเศษ)
6. สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือสัญญาจำนอง (ถ้ามี)
8. สำเนารูปแบบและการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุงที่ได้รับหนังสืออนุญาติจากทางราชการ
เรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)
9. กรณีที่ดินอยู่ในเขตรัศมีเวนคืนทางราชการ ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ มาแสดง
ต่อสหกรณ์ฯด้วยว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการจดทะเบียน หรือทำนิติกรรมแต่ประการใด
10. แผนงานการลงทุนประกอบอาชีพ (กรณีกู้เพื่อประกอบอาชีพ)
11. คำขอเลขที่บ้าน (กรณีบ้านมาจำนองเป็นส่วนควบกับที่ดิน)
12. เตรียมหลักเขตที่ดินให้พร้อมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
13. เตรียมเงินประมาณ 1,000 – 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ดิน ค่าถ่ายรูป
ค่าพาหนะ ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองและทำนิติกรรมสมาชิก
ผู้ขอกู้ยืมมิต้องเสีย เพราะสหกรณ์ได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2511 มาตรา 9