1. สมาชิกเกษียณอายุราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการ (สั่งพิมพ์  1 – 3)

♦ ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554    ดาวน์โหลด
1. ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (กรณีเกษียณ)    ดาวน์โหลด   
2. หนังสือแจ้งความประสงค์การเป็นสมาชิก (กรณีเกษียณอายุราชการ)   ดาวน์โหลด  
3. หนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ (กรณีเกษียณอายุราชการ)   ดาวน์โหลด