1. สมาชิกเกษียณอายุราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (โหลดเอกสารตามข้อ 1 – 3)

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554    ดาวน์โหลด

1. ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (กรณีเกษียณ)  ดาวน์โหลด   

2. หนังสือแจ้งความประสงค์การเป็นสมาชิก (กรณีเกษียณอายุราชการ) ดาวน์โหลด  

3. หนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ
(กรณีเกษียณอายุราชการ) ดาวน์โหลด